1. Strona główna
  2. Informacje
  3. DW945: Budowa mostu i obwodnicy Żywca na finiszu

DW945: Budowa mostu i obwodnicy Żywca na finiszu

  1. conadrogach.pl
  2. ZDW Katowice
  3. 2015-05-18
DW945: Budowa mostu i obwodnicy Żywca na finiszu
Most na Sole w Żywcu, obwodnica Żywca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945. Zdjęcia: UW Śląskiego
Coraz bliżej zakończenia prac na budowie ob­wod­ni­cy Żywca i mostu na Sole jako nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 945. Za­awan­so­wanie prac (w u­ję­ciu rze­czo­wym i fi­nan­so­wym) wynosi pra­wie 80 proc. - informuje ZDW w Katowicach.

Inwestycja obejmuje budowę nowego mostu nad rzeką Sołą w miejscu istniejącego obiektu oraz nowy prze­bieg drogi wo­je­wódz­kiej nr 945 – na odcinku Al. Jana Pawła II począwszy od wjazdu do CH Tesco dalej w tunelu otwartym pod ul. Dworcową do włączenia w okolice skrzyżowania ulic Handlowej i Witosa. Ponadto wzdłuż pra­we­go brze­gu rzeki wy­bu­do­wa­ny zostanie ciąg pie­szo-ro­we­rowy.

Nowy most na Sole w Żywcu

W u­bie­głym ty­go­dniu płyta no­we­go mostu na Sole zo­sta­ła pod­wie­szona do sta­lo­wych łuków. Tym samym za­koń­czy­ło się wzno­sze­nie jego kon­struk­cji. Tr­wa­ją przy­go­towa­nia do o­sta­tecz­nej re­gu­la­cji pod­wie­szenia, co zo­sta­nie wy­ko­na­ne po prze­pro­wa­dzeniu szcze­gó­ło­wych badań jego geo­metrii. Koń­czą się także przy­go­towa­nia do za­bez­pieczenia an­ty­ko­rozyj­ne­go mostu. Prób­ne ob­cią­że­nie jego u­stro­ju no­śne­go, pla­no­wane jest na 22 czerw­ca br., już po u­ło­że­niu na­wierzch­ni bi­tu­micz­nej.

W nie­dłu­gim cza­sie po­łożona bę­dzie także na­wierzch­nia jezd­ni w pół­otwar­tym tu­ne­lu bie­gną­cym wzdłuż rzeki.

We­dług de­kla­racji przed­sta­wi­cieli kon­sor­cjum Rubau i Rubau wszyst­kie prace przy bu­do­wie mostu i po­zosta­łych e­lemen­tów ob­ję­tych kon­trak­tem za­koń­czą się na prze­ło­mie czerw­ca i lipca br., a wy­ko­naw­ca dążyć bę­dzie, by stało się to jesz­cze w czerw­cu br. Trze­ba tu za­znaczyć, że za­koń­cze­nie bu­do­wy nie jest rów­no­znacz­ne z od­da­niem do u­żyt­ku nowej drogi i mostu. Pro­ce­du­ry od­biorowe i do­peł­nienie for­mal­no­ści prze­wi­dzia­nych pra­wem przez u­praw­nio­ne służ­by pań­stwo­we mogą trwać kilka ty­go­dni.

Przy­po­mnij­my, pier­wot­nie in­we­sty­cja miała za­koń­czyć się 15 li­sto­pa­da 2014 r. Kilka ty­go­dni temu kon­sor­cjum Rubau i Rubau wy­po­wie­dzia­ło umowę z głów­nym pod­wy­konaw­cą, firmą KPRM. Kon­sor­cjum podpisało nowe umowy i jak informują drogowcy tempo prac wy­raź­nie przy­spie­szyło.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 945 Jak dojadę - Żywiec