1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Obwodnica Żywca w całości – tunel na DW945 otwarty

Obwodnica Żywca w całości – tunel na DW945 otwarty

  1. conadrogach.pl
  2. ZDW Katowice
  3. 2015-11-16
Obwodnica Żywca w całości – tunel na DW945 otwarty
Półotwarty tunel w Żywcu pod mostem na Sole. Obwodnica Żywca w ciągu DW945. Zdjęcia: UM Żywiec
Otwarciem nowego tunelu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 zakończyła się bu­do­wa obwodnicy Żywca. W ramach inwestycji powstał także nowy most na Sole i przebudowano układ drogowy śródmieścia.

Przed nie­speł­na mie­sią­cem o­twar­to dla ruchu most na Sole, a w ubiegłym tygodniu za­koń­czono całą bu­do­wę i udostępniono także póło­twar­ty tunel pod mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945.

In­we­sty­cja, która nazwa się o­fi­cjal­nie „Obwod­ni­ca Żywca, jako nowy ciąg drogi wo­je­wódz­kiej nr 945, wzdłuż rzeki Soły, wraz z prze­bu­do­wą mostu nad rzeką Sołą, w ciągu drogi wo­je­wódz­kiej nr 945” roz­poczę­ła się 24 paź­dzier­nika 2013 roku, kiedy to pod­pi­sa­na zo­stała umowa mię­dzy in­we­sto­rem, ZDW w Ka­to­wi­cach a kon­sor­cjum Rubau Pol­ska Sp. z o. o. i Con­struc­ciones Rubau SA, które zo­bowią­za­ło się wy­ko­nać wszyst­kie ro­boty bu­dow­la­ne do 15 li­sto­pa­da 2014 roku. W trak­cie pod­pi­sy­wa­nia umowy pre­zes firmy Rubau Pol­ska za­pew­nił, że bu­do­wa zo­sta­nie za­koń­czona w ter­minie.

Nie­stety kon­sor­cjum firm Rubau i Rubau nie wy­wią­za­ło się z umowy. Za­koń­cze­nie wszyst­kich robót na­stą­pi­ło pra­wie rok póź­niej. Przed­sta­wi­ciele wy­ko­naw­cy ar­gu­men­tują, że przy­czyną tych o­póź­nień były m.in. nie­sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne. In­we­stor uznał nie­któ­re z tych ar­gu­men­tów i na prze­ło­mie roku 2014 i 2015 zgo­dził się na prze­dłu­żenie ter­minu za­koń­cze­nia bu­do­wy do 12 stycz­nia br. Nie­stety ten ter­min nie zo­stał do­trzy­ma­ny. Ko­lej­ne daty po­da­wane przez wy­ko­naw­cę także nie przy­nio­sły za­koń­cze­nia prac.

W tej sy­tu­acji ZDW w Ka­to­wi­cach za­żą­dało wy­pła­ty kwoty gwa­ran­cji na­le­ży­tego wy­ko­na­nia kon­trak­tu w kwo­cie 4,076 mln zł. Pie­nią­dze te zo­stały wy­eg­zekwo­wa­ne i są na kon­cie ZDW w Ka­to­wi­cach.

Cał­ko­wi­ty koszt bu­do­wy mostu i ob­wod­ni­cy wy­no­si ok. 38 mln zł, z czego 85% to do­fi­nan­sowanie w ra­mach Re­gio­nal­nego Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­nego Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2007–2013.

To ko­lej­na duża in­we­sty­cja w Żywcu pro­wa­dzona przez wo­je­wódz­two ślą­skie. W la­tach 2010–2011 po­wstała pół­noc­na ob­wod­ni­ca Żywca, po­łą­czona z prze­bu­do­wą frag­men­tu drogi wo­je­wódz­kiej 946 (ul. Kra­kow­ska w Żywcu). Za­sad­ni­czym obu in­we­sty­cji jest wy­pro­wa­dze­nie ruchu tran­zy­to­we­go z cen­trum Żywca.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 945 Jak dojadę - Żywiec