• Facebook - conadrogach
Projektuj i buduj dla drogi S61 Łomża - Szczuczyn
Droga ekspresowa S61 w ciągu obwodnicy Szczuczyna. Zdjęcia: GDDKiA

Wystartował przetarg nieograniczony na projekt i budowę pierwszych 34,5 km drogi ekspresowej S61 na ziemi łomżyńskiej (woj. podlaskie). Będzie on przeprowadzony według nowej formuły - po raz pierwszy przy ocenie ofert kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych.

Przetarg obejmuje dwa odcinki drogi ekspresowej S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km.) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km). W ramach zadania powstanie m.in. kluczowy węzeł w Kolnie, do którego w przyszłości będzie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Z kolei przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna jest już w toku.

S61 na odcinku Kolno – Szczuczyn zostanie wybudowana jako droga dwujezdniowa, praktycznie w całości po nowym śladzie. Nowa droga będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S61 Ostrów - Szczuczyn

Podstawowe dane techniczne obu odcinków drogi S61:

  • Przekrój drogi - 2 x 2
  • Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
  • Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
  • Szerokość pasa dzielącego – 5 m
  • Nawierzchnia – beton cementowy
  • Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 pkt i kryteria pozacenowe - 40 pkt.:

  • kryterium jakościowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni),
  • kryterium organizacyjne (personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu),
  • kryterium środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego).

Ponadto GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez wliczania do czasu robót budowlanych okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca. Z kolei minimalny termin realizacji zadania wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Zawarcie umów z wykonawcami jest planowane na koniec 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidywane w 2019 roku. Roboty potrwają do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa na odcinku Kolno – Szczuczyn będzie realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i uzyskanie od wojewody decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

S61 jako część międzynarodowej trasy Via Baltica

Droga ekspresowa S61 jest częścią trasy Via Baltica. Stanowi fragment międzynarodowej drogi E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

W lutym 2016 r. skierowano do realizacji odcinek Szczuczyn – granica państwa (z wyłączeniem odcinka obejmującego obwodnicę Augustowa i Suwałk). Cały ten odcinek uzyskał dofinansowanie z funduszu Łącząc Europę (CEF).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: