1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Jakie inwestycje czekają drogi wojewódzkie na Śląsku?

Jakie inwestycje czekają drogi wojewódzkie na Śląsku?

  1. conadrogach.pl
  2. ZDW Katowice
  3. 2015-02-26
Jakie inwestycje czekają drogi wojewódzkie na Śląsku?
42,6 mln zło­tych na re­monty dróg oraz nieco ponad 124 mln zł na in­we­sty­cje dro­go­we - to budżet na drogi wojewódzkie na Śląsku w 2015 roku. Powstaną nowe obwodnice m.in Żywca i Pawłowic, remontów doczekają się mosty i ważne drogi wojewódzkie. Drogowcy zajmą się też przygotowaniem projektów obwodnicy Myszkowa, So­śni­cowic, Bucz­ko­wic i Woź­nik oraz połączenia z drogą ekspresową S1.

Kon­ty­nu­acja roz­poczę­tych in­we­sty­cji i re­montów

I tak, za­koń­czony bę­dzie roz­poczę­ty w ub. roku re­mont DW791 w Osi­nach, w gmi­nie Ka­mie­nia Pol­ska. Po­dob­nie w Mysz­ko­wie za­koń­czony bę­dzie re­mont pod­pory wia­duktu w ciągu DW 793. Pla­no­wane jest także za­koń­cze­nie re­montu DW794 w miej­sco­wo­ści Smo­leń, w gmi­nie Pi­lica.

Za­koń­czone mają być bu­do­wy mostu na rzece Mi­trę­ga w Ch­rusz­czo­brodzie, na DW796 i wia­duktu nad to­ra­mi ko­le­jowy­mi w Ży­gli­nie, w ciągu DW912. Obie te in­we­sty­cje zo­sta­ły wstrzy­ma­nie w roku u­bie­głym z po­wodu ban­kruc­twa wy­ko­naw­cy.

Kon­ty­nu­owa­ne będą prace przy za­bez­pieczaniu ko­lej­nego frag­mentu o­su­wi­ska w Ko­cie­rzu Ry­chwałdz­kim, w ciągu DW781. Bę­dzie tam odbu­do­wywany ko­lej­ny frag­ment drogi i o­biek­ty in­ży­nie­ryj­ne.

Do­koń­czone zo­sta­ną bu­do­wy dwóch rond. W Pruch­nej, w ciągu DW938 i w Ka­le­tach Dru­tar­ni, w ciągu DW789.

W u­bie­głym roku roz­poczę­ła się bu­do­wa ob­wod­ni­cy Paw­ło­wic. W tym roku prace będą kon­ty­nu­owa­ne. Także w Paw­ło­wicach, w ciągu DW938 wyre­montowany bę­dzie od­ci­nek bie­gną­cy gro­blą na dłu­go­ści 510 m i u­ło­żona bę­dzie war­stwa ście­ral­na na dłu­go­ści ponad 1,3 km.

Kon­ty­nu­owa­na bę­dzie bu­do­wa ob­wod­ni­cy śród­miej­skiej Żywca wraz z bu­do­wą no­we­go mostu na Sole (DW945).

Nowe re­monty i in­we­sty­cje: mosty na DW907, DW901, DW946, remonty i budowa drugiej jezdni DW913

Pow­sta­nie nowy most w Czar­ko­wie, w ciągu DW907. Stary most bę­dzie ro­ze­bra­ny. Także w Py­sko­wi­cach, w ciągu DW901 wybu­do­wany zo­sta­nie nowy wia­dukt w miej­sce do­tych­cza­sowe­go, który jest wy­eks­plo­atowany. Na tej samej dro­dze wy­ko­na­ny bę­dzie re­mont na dwóch od­cin­kach, o łącz­nej dłu­go­ści ok. 5 km, w miej­sco­wo­ściach Wie­lo­wieś, Sie­ro­ty i Py­sko­wi­ce. W Ra­ci­bo­rzu przebu­do­wana bę­dzie DW416 na od­cin­ku ponad 3 km.

W ciągu DW946, w miej­sco­wo­ści Kocoń ro­ze­bra­ny bę­dzie prze­pust i wybu­do­wany nowy. Po­dob­nie w Nędzy po­wsta­nie nowy wia­dukt nad to­ra­mi ko­le­jowy­mi w ciągu DW421.

Prze­wi­du­je się wy­mia­nę war­stwy ście­ral­nej na DW912 na dłu­go­ści ponad 3,5 km w Świer­klań­cu i re­mont na­wierzch­ni w Jan­ko­wi­cach, w po­wie­cie psz­czyń­skim na DW931, na od­cin­ku 3 km. Wy­re­mon­towa­ne bę­dzie także przej­ście pod­ziem­ne w Bę­dzi­nie (DW910) i na­wierzch­nia na li­czą­cym pra­wie 7 km od­cin­ku w Ja­worz­ni­ku i Hu­ci­sku w gminie Żarki.

Roz­poczę­ty bę­dzie w tym roku re­mont ponad dzie­się­cio­kilometrowego od­cin­ka DW795, od skrzy­żo­wa­nia z DK 78 w Sz­cze­ko­ci­nach do gra­ni­cy wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Także w Wiśle wyre­montowany ma być od­ci­nek DW942 li­czą­cy pra­wie 3,5 km dłu­go­ści (od ronda bę­dą­ce­go skrzy­żo­wa­niem z DW941 do skrzy­żo­wa­nia z drogą po­wia­tową w Wiśle Ma­lin­ce).

W tym roku roz­pocz­nie się bu­do­wa dru­giej jezd­ni DW913 na od­cin­ku od drogi ekspresowej S1 do lot­ni­ska w Py­rzo­wi­cach.

Pro­jek­ty: Droga do ekspresowej S1, obwodnice Myszkowa, So­śni­cowic, Bucz­ko­wic i Woź­nik

Roz­pocz­nie się pro­jek­towa­nie nowej drogi łą­czącej węzeł mie­rzę­cic­ki drogi eks­preso­wej S1 z pro­jek­towa­nym ter­mi­na­lem Cargo py­rzo­wic­kie­go lot­ni­ska.

Plan prze­wi­du­je także wy­dat­ki na przy­go­towa­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­towych ob­wod­ni­cy So­śni­cowic, Bucz­ko­wic i Woź­nik. Zle­co­ne bę­dzie także wy­ko­na­nie pro­jek­tu przebu­do­wy DW793 na od­cin­ku od Żarek do Mysz­ko­wa.

Na u­koń­cze­niu są już prace nad do­ku­men­ta­cją ob­wod­ni­cy Mysz­ko­wa. Jeśli bę­dzie w tym roku wy­da­ne ze­zwo­lenie na re­ali­zację in­we­sty­cji dro­go­wej, zo­sta­nie o­głoszony prze­targ i roz­poczę­ta bu­do­wa tej waż­nej drogi.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Jak dojadę - Żywiec