Inwestycje na drogach Łomży usprawnią ruch na DK61, DK62, DW677 i DW645

Są pieniądze na przebudowę dróg w Łomży, które mają służyć odciążeniu i usprawnieniu komunikacji na głównych arteriach miasta tj. drogach krajowych nr 61 i 63 oraz drogach wojewódzkich nr 677 i 645.

Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap”. W ramach inwestycji przebudowana zostanie ulica Przykoszarowa, istniejący odcinek ulicy Browarnej wraz z budową jej przedłużenia do ulicy Nowogrodzkiej oraz wybudowany zostanie nowy odcinek ulicy Meblowej. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 32 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WP wyniesie 90 proc.

Jak informuje samorząd województwa podlaskiego trzeci etap usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w Łomży obejmuje budowę i przebudowę ulic podstawowego układu komunikacyjnego naszego miasta, o dużym znaczeniu dla regionu. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez udrożnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg w Łomży. Jego realizacja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych układów transportowych z systemem dróg krajowych. Modernizacja ulic odciąży również istniejący układ komunikacyjny miasta. Przyczyni się do przeniesienia ruchu tranzytowego w następujący sposób: ul. Meblowa przejmie ruch z ul. Poznańskiej odbywający się w relacjach Ostrołęka (droga krajowa 61) – Ostrów Mazowiecka (droga wojewódzka 677) i Zambrów (droga krajowa 63). Ulica Browarna przejmie ruch w relacjach Nowogród (droga wojewódzka 645) - Zambrów i Ostrów Mazowiecka. Dodatkowo ul. Meblowa połączy istniejące tereny przemysłowe z planowaną obwodnicą miasta, a ulice: Szosa do Mężenina, Poznańska i Meblowa utworzą wewnętrzną obwodnicę i spowodują zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach podstawowego układu komunikacyjnego miasta, położonych w południowej jego części. Natomiast ulica Przykoszarowa jest ważnym połączeniem spinającym Al. Legionów (droga wojewódzka 677) z wewnętrzną obwodnicą miasta. Ulica ta będzie obsługiwała też tereny miasta, gdzie znajduje się wiele instytucji działających na rzecz całego podregionu łomżyńskiego: szkoła średnia, cmentarz, domy pogrzebowe, kościół, kompleks restauracyjno-hotelowy.

Miasto Łomża rozstrzygnęło już przetargi na realizację ulic w ramach projektu i jest przed podpisaniem umów z wykonawcami.

Na remont ulicy Przykoszarowej najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 4.617.794,58 zł złożyła firma UNIBEP Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży. Podczas przebudowy ulica Przykoszarowa o długości 1264 metrów zyska nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną również m.in. dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej, parkingi i zatoki postojowe z kostki betonowej, a także chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja obejmuje też szereg robót sanitarnych dotyczących kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz prace elektryczne polegające głównie na wykonaniu kanału teletechnicznego, studni kablowych oraz zabezpieczeniu odcinków linii kablowych: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie października br.

Na przebudowę i budowę ulicy Browarnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej, najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 9.358.886,20 zł złożyła firma BIK-PROJEKT z Łomży. Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Browarnej na obecnie istniejącym odcinku i budowę jej przedłużenia do ul. Nowogrodzkiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami: Wojska Polskiego, Sosnową, Podleśną, Świerkową, Modrzewiową, Kalinową. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną również m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, wodociąg, kanalizacje deszczowa i sanitarna, linia energetyczna, oświetlenie oraz zieleń drogowa. Wybudowana zostanie również przeprawa mostowa przez rzeczkę Łomżyczkę. Zakończenie prac planowane jest do 30 kwietnia 2015 roku.

Na budowę 800-metrowego fragmentu ulicy Meblowej, biegnącego od odcinka tej drogi budowanego w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych do skrzyżowania z ul. Poznańską, najniższą ofertę złożyła również firma BIK-PROJEKT z Łomży. Jej oferta opiewa na kwotę 6.919.611 zł. Zadanie oprócz budowy nowej drogi obejmuje m.in. rozbudowę skrzyżowania Poznańska – Mała Kraska o budowę wlotu ul. Meblowej do istniejącego ronda, budowę chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje i zatok autobusowych oraz dróg serwisowych. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe i kanał teletechniczny. Przebudowana i zabezpieczona zostanie istniejąca infrastruktura techniczna w zakresie elementów sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej, a także wymienione zostaną izolatory linii wysokiego napięcia. Zakończenie prac planowane jest w połowie kwietnia 2015 r.

Prace na powyższych ulicach będą mogły ruszyć już w kwietniu. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Projektu Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: