1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Nowe obwodnice: Dwie mazowieckie obwodnice w realizacji, siedem w przygotowaniu – terminy budowy

Nowe obwodnice: Dwie mazowieckie obwodnice w realizacji, siedem w przygotowaniu – terminy budowy

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-09-19
Nowe obwodnice: Dwie mazowieckie obwodnice w realizacji, siedem w przygotowaniu – terminy budowy
Na Mazowszu powstanie dziewięć nowych obwodnic. Kierowcy pojada nimi do 2030 r. Zdjęcia: GDDKIA
W najbliższych latach powstanie dziewięć nowych obwodnic w woj. mazowieckim. To inwestycje realizowane w ramach Programu Budowy 100 obwodnic. Dwie obwodnice, Lipska i Pułtuska, są w realizacji. Kolejnych siedem jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej. Sprawdzamy co z budową nowych obwodnic na Mazowszu…

Obwodnica Lipska - w realizacji

Umowę na projekt i budowę obwodnicy Lipska w ciągu DK79 zawarto 10 grudnia 2020 r. W lipcu 2023 r. Wojewoda Mazowiecki podpisał ostatnią czwartą decyzję ZRID co pozwoliło wykonawcy ruszyć z robotami w terenie. Obecnie usuwane są drzewa i krzewy oraz prowadzone roboty ziemne. Budowane są drogi technologiczne i usuwane kolizje z urządzeniami podziemnymi.

Obwodnica Lipska to pierwsze, mazowieckie zadanie ujęte w Programie, które weszło w etap realizacji. Umowa, zawarta z firmą Budimex o wartości prawie 110 mln zł, zostanie zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. Drogowcy zastrzegają jednak, że termin może ulec zmianie z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji ZRID.

Obwodnica Lipska będzie trasą o długości 6,4 km, pobiegnie w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko. Początek obwodnicy zaplanowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z DW754. Koniec około 500 m od nowego przebiegu DW747. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Celem realizacji inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy.

GDDKIA: Na Mazowszu powstanie dziewięć nowych obwodnic, może ruszać budowa pierwszej z nich

Obecna DK79 prowadząca przez miejscowość Lipsko Obecna DK79 prowadząca przez miejscowość Lipsko. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Pułtuska - w realizacji

Obwodnica Pułtuska będzie nowym, blisko 20-kilometrowym odcinkiem drogi krajowej nr 61 (DK61) wraz z korektą przebiegu DK57. Umowa na projekt i budowę została podpisana 17 czerwca 2021 r. W połowie kwietnia 2022 r. do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. GDDKIA szacuje, że zostanie on wydany na przełomie września i października, co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie.

 Mapa przebiegu obwodnicy PułtuskaMapa przebiegu obwodnicy Pułtuska

Mapa: GDDKIA

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpoczną się roboty. Do czasu realizacji robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na II kwartał 2025 r.

Nowa trasa o łącznej długości 19,8 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe oraz obwód drogowy, obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK57 i 61. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury.

Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo.

Mazowieckie: Jest umowa na rozbudowę DK79 z obwodnicą Ciepielowa

Nowe obwodnice na Mazowszu jakie powstaną w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic

Nowe obwodnice na Mazowszu jakie powstaną w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic

Mapa: GDDKIA

 

Obwodnica Ostrołęki – w przygotowaniu

20 listopada 2019 r. drogowcy zawarli umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK53, wykonanie badań geologicznych oraz przygotowanie wniosku wraz z materiałami do wniosku o wydanie DŚU. W listopadzie 2021 r. do Wójta Gminy Olszewo-Borki złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, ze wskazaniem Wariantu 1 przebiegu obwodnicy jako rekomendowanego. Długość całego odcinka dla wariantu rekomendowanego wynosi ok. 14 km.

Obwodnica Ostrołęki będzie posiadała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga o klasie GP z dostępnością poprzez skrzyżowania lub węzły. Ruch lokalny zostanie poprowadzony tzw. drogami serwisowymi.

Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącym odcinku DK53 w rejonie miejscowości Szwendrowy Most. Koniec odcinka znajduje się na włączeniu do istniejącej DK61 pomiędzy miejscowościami Nożewo i Dobrołęka. Projektowana trasa przebiega głównie przez gminę Olszewo-Borki oraz na krótkim odcinku przez obszar gminy Lelis.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Ostrołęki:

- listopad 2021 r. - złożono wniosek o wydanie DŚU,

- I kw. 2025 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2025 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2027-2029 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Skaryszewa – w przygotowaniu

Umowę na opracowanie STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9 podpisano 19 października 2020 r. Inwestycja zakłada powstanie 6-kilometrowej obwodnicy Skaryszewa w nowym śladzie jako drogi klasy GP. Obwodnica pobiegnie w układzie ruchu północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości według Wariantu 1.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Skaryszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Skaryszewa:

- sierpień 2022 r. – złożono wniosek o wydanie DŚU,

- listopad 2022 r. - uzyskano DŚU dla Wariantu 1

- III kw. 2024 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2025 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2026-2028 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Zwolenia - w przygotowaniu

Dla obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79 umowę na opracowanie STEŚ i materiałów do decyzji środowiskowej podpisano 19 października 2020 r. We wrześniu 2022 r. do Burmistrza Zwolenia złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, ze wskazaniem Wariantu 1 przebiegu obwodnicy jako rekomendowanego.

Nowa droga o długości ok. 10 km przebiegać będzie w układzie północ-południe, po wschodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest po północnej stronie miasta Zwoleń w rejonie wsi Strykowice Górne.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK12 i 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości, bardziej na południe, czyli obejścia Lipska.

Obwodnica Zwolenia będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Zwolenia:

- wrzesień 2022 r. – złożono wniosek o wydanie DŚU,

- I kw. 2026 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2028-2030 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Łącka – w przygotowaniu

28 października 2020 r. drogowcy podpisali umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łącka w ciągu DK60. W grudniu 2022 r. do Wójta Gminy Łąck złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, ze wskazaniem Wariantu 1A przebiegu obwodnicy jako rekomendowanego.

Przewiduje się, że nowa droga o długości ok. 3 km ominie istniejącą zabudowę po północno-zachodniej stronie obecnej DK60.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się DK60 pomiędzy Płockiem a Kutnem. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostradą A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Łącka:

- grudzień 2022 r. - złożono wniosek o wydanie DŚU,

- IV kw. 2025 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2027-2029 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Siedlec – w przygotowaniu

Umowę na opracowanie STEŚ-R i materiałów do uzyskania DŚU dla obwodnicy Siedlec w ciągu DK63 podpisano 6 listopada 2020 r. Wykonane prace wskazują wariantowy przebieg obwodnicy Siedlec, po północno-zachodniej stronie miasta, na przedłużeniu istniejącej południowej obwodnicy w ciągu DK2. Obwodnica będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg DK63 po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą DK2 w rejonie miejscowości Stare Iganie. Jej docelowy przebieg zostanie określony w decyzji środowiskowej.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się po DK2 i 63. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie i dopełnienie efektu, który zapewnia realizacja autostrady A2. Poprzez budowę tej obwodnicy w ciągu DK63, wraz z oddaniem autostrady, zmieni się cały układ komunikacyjny miasta, gdzie ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miejscowości.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Siedlec:

- II połowa 2023 r. - złożenie wniosku o wydanie DŚU,

- 2025 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2027-2029 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego – w przygotowaniu

Pierwsze prace dla obwodnicy Sokołowa Podlaskiego ruszyły 6 listopada 2020 r. od podpisania umowy na opracowanie STEŚ-R i materiałów do uzyskania DŚU.

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego pobiegnie w ciągu DK62 i 63. Wykonane prace wskazują, że trasa o długości ok. 23 km zostanie zbudowana po zachodniej i południowej stronie miejscowości i na swoim środkowym odcinku będzie stanowić wspólny przebieg obu dróg krajowych. We wrześniu 2022 r. do Wójta Gminy Sokołowa Podlaskiego złożony został wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, ze wskazaniem Wariantu 3K przebiegu obwodnicy jako rekomendowanego.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się po DK62 i 63. Obecnie obie drogi krajowe przebiegają przez gęsto zabudowany obszar miasta i stanowią jego kręgosłup komunikacyjny.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Sokołowa Podlaskiego:

- wrzesień 2022 r. - złożono wniosek o wydanie DŚU,

- II kw. 2025 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2027-2029 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Obwodnica Ciechanowa – w przygotowaniu

29 kwietnia 2021 r. GDDKIA podpisała umowę na opracowanie STEŚ-R i materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy Ciechanowa w ciągu DK60. Wykonane prace wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Ciechanowa. - Zakładamy, że trasa zostanie zbudowana w układzie wschód-zachód, po południowej stronie miejscowości. Docelowy przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej – informuje mazowiecki oddział GDDKIA.

Obwodnica Ciechanowa wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się DK60. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Ciechanowa:

- 2024 r. - złożenie wniosku o wydanie DŚU,

- 2026 r. - ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i buduj,

- 2027 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,

- 2028-2030 - planowane lata realizacji robót budowlanych.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 53 Utrudnienia na drodze 57 Jak dojadę - Ciechanów Jak dojadę - Lipsko