1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Ponad 300 km trasy S11 Szczecinek – Kępno w projektowaniu, terminy budowy

Ponad 300 km trasy S11 Szczecinek – Kępno w projektowaniu, terminy budowy

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2020-11-20
Ponad 300 km trasy S11 Szczecinek – Kępno w projektowaniu, terminy budowy
Droga ekspresowa S11 na obwodnicy Szczecinka. W przygotowaniu jest S11 do Kępna. Zdjęcia: GDDKIA
Realizacja drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce podzielona jest na sześć odcinków. Prace koncepcyjne dobiegają końca niemal dla wszystkich, oprócz dwóch Ujście – Oborniki i Kórnik – Ostrów Wielkopolski. Z założonego harmonogramu wynika, że budowa trasy S11 zakończy się najwcześniej za osiem lat.

Pracami objęte są następujące odcinki drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce:

 1. Szczecinek - Piła

 2. Piła - Ujście

 3. Ujście - Oborniki

 4. Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik

 5. Kórnik - Ostrów Wielkopolski

 6. Ostrów Wielkopolski - Kępno

Dla S10 Szczecin – Piła uzyskiwana jest decyzja środowiskowa

Od 2018 roku dla poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S11 (za wyjątkiem S11 Piła - Ujście i S11 Kórnik - Ostrów) trwa proces przygotowawczy, kiedy to podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie projektowych prac studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP).

Do końca 2018 roku wykonano na ww. zadaniach Studium Korytarzowe, typując potencjalne, możliwe do realizacji korytarze przebiegu przyszłej drogi. W I półroczu 2019 r., w ramach kolejnego stadium - STEŚ, odbyły się także spotkania informacyjne ze społeczeństwem poprzedzone spotkaniami z przedstawicielami wszystkich samorządów terytorialnych, przez które przebiegają możliwe warianty trasy.

W ramach trwającego stadium STEŚ została przeprowadzona całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza w obrębie zaproponowanych w Studium Korytarzowym buforów inwentaryzacyjnych, a także analizy i prognozy ruchu dla wszystkich procedowanych wariantów, analiza liczby pasów ruchu w zależności od natężenia ruchu oraz analizy ekonomiczne. W skład STEŚ weszły również opracowania z dziedziny geologii i geotechniki, np. Studium Geologiczno-Inżynierskie. Dla analizowanych wariantów, zaprojektowane rozwiązania przebiegu i połączeń dróg zostały poddane audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowania wchodzące w skład STEŚ dostarczyły niezbędnych danych do porównania wariantów w czterech grupach kryteriów, tj. techniczno-ekonomicznym, funkcjonalno-ruchowym, społecznym i środowiskowym, w tzw. wielokryterialnej analizie porównawczej.

Jak informuje GDDKIA, dla wszystkich wspomnianych odcinków odbyły się już posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). W IV kw. 2020 r. i w I kw. 2021 r. planowane są posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. DŚU ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po którego zakończeniu można rozpocząć etap opracowania projektów budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Kierowcy korzystają z nowych betonowych jezdni A1 Tuszyn - Częstochowa

S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Podobnie jak na pozostałych zadaniach, na S11 zakończono w 2018 r. Studium Korytarzowe, a w 2019 roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe i społeczne. Niestety, prace nad STEŚ przerwano, ponieważ wykonawca opracowujący dokumentację złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. Z uwagi na zaistniałą sytuację GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę. W październiku 2019 r. ogłoszono przetarg na dokończenie opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w połowie maja 2020 r.

S11 Piła - Ujście

Dotychczas opracowano STEŚ, wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU. Nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. W związku z powyższym konieczne było zawieszenie trwającego postępowania o wydanie DŚU. Na koniec 2019 r. ogłoszono przetarg na aktualizację materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU. Umowę z nowym wykonawcą podpisano z początkiem kwietnia 2020 r. Ponowne złożenie wniosku o DŚU przewiduje się na początku 2022 r.

Mapa drogi ekspresowej S11 Koszalin - Poznań

Harmonogram prac dla odcinków drogi S11 Szczecinek - Kepno

 • S11 Szczecinek – Piła: lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

  Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 24 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ.

 • S11 Piła – Ujście: lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2028

  Inwestycja na etapie opracowywania aktualizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • S11 Ujście – Oborniki: lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

  Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 15 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ.

 • S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik: lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026

  Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 23 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ, a 5 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Obecnie wykonawca wprowadza zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń poczynionych na posiedzeniu KOPI oraz przygotowuje materiały do wniosku o wydanie DŚU.

S11 mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 Poznań - Kępno - autostrada A1

 • S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski: lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028

  Inwestycja jest na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno: lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

  Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 15 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S11 Jak dojadę - Kórnik Jak dojadę - Oborniki