• Facebook - conadrogach
Ponad 200 mln zł z UE dla Nowego Sącza, Sosnowca, Gorzowa i Torunia
Nowy Sącz, Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski oraz Toruń otrzymają w sumie 217 mln zł dofinansowania z UE na inwestycje drogowe.

Blisko 217 milionów złotych dofinansowania na inwestycje drogowe z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymają Nowy Sącz, Sosnowiec, Gorzów Wielkopolski oraz Toruń.

Dzięki unijnym środkom zrealizowane zostaną projekty:

 • Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

  Wartość całkowita projektu: 90 813 990,00 złotych. Dofinansowanie UE: 77 191 891,50 złotych

  Inwestycja realizowana jest w województwie małopolskim na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. W ramach projektu planowana jest rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego na rzece Dunajec wraz z rozbudową DK 28 i towarzyszącą jej infrastrukturą. Ponadto przewidziana jest modernizacja istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska oraz budowa drogi rowerowej.

  Przebudowany odcinek drogi krajowej będzie liczył ok. 900 m.

  Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 28 i 75 na terenie miasta oraz przyczyni się wzrostu poziomu bezpieczeństwa i poprawy jakości środowiska.

  Termin realizacji: styczeń 2019 r.

 • Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza

  Całkowity koszt realizacji: 88 950 000,00 złotych. Dofinansowanie UE: 73 907 500,00 złotych

  Projekt polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania jednopoziomowego w ciągu drogi krajowej nr 94 (DK 94) z ulicą Długosza na węzeł dwupoziomowy na terenie dzielnicy Zagórze w Sosnowcu w woj. śląskim. Modernizacja zbudowanej blisko 50 lat temu obecnej DK 94 na całym odcinku przebiegającym przez miasto obejmuje rozbudowę i przebudowę skrzyżowania DK 94 (al. Zagłębia Dąbrowskiego) i drogi powiatowej 7623S (ul. Jana Długosza) wraz z odcinkami tych dróg . Łącznie przebudowanych zostanie ponad 1,64 km dróg (DK94 – 1,31 km i DP7623S 0,331 km).

  Realizacja projektu spowoduje skrócenie czasu podróży w wyniku udrożnienia ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawę bezpieczeństwa wskutek zastosowania segregacji ruchu lokalnego od dalekobieżnego. Dzięki budowie węzła zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszy to uciążliwości ruchu drogowego dla mieszkańców, obniży się poziom emisji spalin, hałasu oraz drgań od taboru samochodowego.

  W efekcie inwestycji poprawie ulegnie dostępność do miasta. DK94 jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym łączącym Sosnowiec ze wschodnią częścią województwa śląskiego i dalej z Małopolską, Podkarpaciem oraz Lubelszczyzną.

  Termin realizacji: styczeń 2021 r.

 • Modernizacja wschodniego wylotu DK22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta Gorzów Wielkopolski

  Całkowity koszt realizacji: 57 977 460,95 złotych. Dofinansowanie UE: 49 278 750,80 złotych

  Przedmiotowy zakres projektu to przebudowa 3,6 km odcinka ulic Walczaka, Bierzarina i Łukasińskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim (tj. wschodniego wylotu DK 22 stanowiącego połączenie z drogą ekspresową S3 będąca w sieci TEN-T). Po zakończeniu modernizacji cały odcinek objęty projektem będzie drogą dwukierunkową, dwujezdniową, posiadać będzie klasę drogi GP oraz nośność 115kN/oś.

  Realizacja projektu wychodzi naprzeciw problemom komunikacyjnym związanym z dostępnością transportową Gorzowa Wlkp., jak również problemom komunikacyjnym całego województwa lubuskiego. Dzięki przebudowie poprawie ulegnie przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu na odcinku planowanej modernizacji, zwiększenie przepustowości drogi i skrócenie czasu przejazdu. Inwestycja znacznie ograniczy negatywne oddziaływanie drogi na warunki życia mieszkańców i zasoby dóbr kultury.

  Termin realizacji: styczeń 2020 r.

 • Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu

  Całkowity koszt realizacji: 19 720 791,38 złotych. Dofinansowanie UE: 16 516 196,04 złotych

  W ramach projektu zostanie łącznie wybudowane i przebudowane 2,91 km ulicy Łódzkiej w Toruniu na odcinku od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej w ciągu drogi krajowej nr 91 (wylot w kierunku Łodzi).

  Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w lewobrzeżnej części Torunia oraz usprawnienie połączenia drogowego z siecią TEN-T (w tym S10 i A1), a tym samym dostosowanie tego odcinka drogi do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów. Poprawa przepustowości zostanie osiągnięta dzięki budowie drugiej jezdni, rozbudowie skrzyżowań oraz budowie dróg serwisowych eliminujących ruch lokalny z trasy głównej.

  Termin realizacji: czerwiec 2018 r.

 

Kwota dofinansowania z POIiŚ dla tych inwestycji jest o ponad 158 mln zł większa niż planowano. Jej zwiększenie było możliwe dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania i zwiększeniu alokacji na konkurs w działaniu 4.2, w którym projekty te uzyskały wsparcie. W konsekwencji, poziom alokacji środków dla każdej z inwestycji osiągnął 85% wartości.

Po podpisaniu tych 4 umów, w sumie w/w konkursie zawartych zostanie 14 umów o łącznym dofinansowaniu UE przekraczającym 1 mld zł.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: