1. Strona główna
 2. Informacje
 3. W budowie ponad 42 km ekspresowego połączenia S19 Rzeszów - Barwinek

W budowie ponad 42 km ekspresowego połączenia S19 Rzeszów - Barwinek

 1. Michał Zawadzki
 2. conadrogach.pl
 3. 2024-04-12
W budowie ponad 42 km ekspresowego połączenia S19 Rzeszów - Barwinek
Najbardziej zaawansowany w budowie odc. drogi S19 - Rzeszów - Babica, kwiecień 2024 r. Zdjęcia: GDDKIA
W województwie podkarpackim roboty budowlane prowadzone są m.in. na czterech odcinkach drogi ekspresowej S19, o łącznej długości ponad 42 km. Na tych kontraktach przerwa zimowa trwała cztery miesiące i zakończyła się 31 marca, ale wykonawcy nie zawiesili całkowicie prac i realizowali je na tyle, na ile pozwalała na to pogoda i technologia. Teraz wiosna pozwala na szerszy zakres prac. Oto jaki jest stan prac na budowie odcinków trasy Via Carpatia Rzeszów - Barwinek.

Spis treści:

Droga S19 w woj. podkarpackim - odcinki, stan prac

Budowa trasy Via Carpatia Rzeszów - Barwinek

S19 Rzeszów Południe – Babica

S19 Babica – Jawornik

S19 Krosno – Miejsce Piastowe

S19 Miejsce Piastowe – Dukla

 

Droga S19 w woj. podkarpackim - odcinki, stan prac

Na mapie drogowej woj. podkarpackiego obecnie jest około 82 kilometry drogi ekspresowej S19. Docelowo trasa S19 będzie tu miała długość ok. 169 km. Kolejne 73 kilometry trasy Via Carpatia są w realizacji, cztery odcinki o długości 42 km w budowie, pozostałe na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID.

Odcinki S19 w budowie:

 • Rzeszów Południe – Babica,
 • Babica – Jawornik,
 • Krosno – Miejsce Piastowe,
 • Miejsce Piastowe – Dukla,

Odcinki na których wkrótce ruszą roboty budowlane:

 • Domaradz – Krosno,
 • Dukla – Barwinek
 • dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka

W połowie 2024 r. budowa ekspresowej S19 do granicy w Barwinku

Na etapie przetargu są jeszcze ostatnie dwa odcinki S19 na trasie Rzeszów – Barwinek o łącznej długości prawie 12 km:

 • Jawornik – Lutcza,
 • Lutcza – Domaradz.

Poczekamy na umowy na ostatnie dwa odcinki drogi S19 na Podkarpaciu

Poczekamy na umowy na ostatnie dwa odcinki drogi S19 na Podkarpaciu

Mapa: GDDKIA

 

Budowa trasy Via Carpatia Rzeszów - Barwinek

S19 Rzeszów Południe – Babica

W okresie zimowym prowadzono prace w ograniczonym zakresie, głównie roboty ziemne, wykopy i nasypy. Rozpoczęto też wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, zakończono wykonywanie przeciążeń przed estakadą ES1 w Racławówce a także przeciążenia na węźle Babica. W zakresie branży drogowej wykonawca ułożył również warstwy konstrukcyjne na rondzie i jezdni dodatkowej. Na estakadzie ES5 w Mogielnicy zakończono prace przy ustroju nośnym jezdni prawej oraz wykonano pierwszą część betonowania jezdni lewej. Na estakadzie ES9 w Lutoryżu zakończono roboty fundamentowe oraz rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych podpór. Na estakadzie ES7 w Lutoryżu zakończono wykonywanie ustrojów nośnych i systematycznie nasuwano kolejne segmenty, zaś na estakadzie ES1 prowadzono prace związane z wykonywaniem kap chodnikowych. Okres zimowy upłynął na konserwacji oraz przygotowaniu systemów maszyny TBM do przedłużonego postoju. W zakładzie prefabrykacji kontynuowano produkcję prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu tzw. ringów.

Najbliższe miesiące to kontynuacja robót ziemnych dla całości zadania (nasypy i wykopy) oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych na trasie głównej od estakady ES1 do ES5, na jezdniach dodatkowych i na węźle Babica. W tym roku rozpocznie się również drążenie tunelu maszyną TBM.

W tym roku rozpocznie się drążenie tunelu na S19 Rzeszów - Babica

- Z końcem roku planowane jest także udostępnienie do ruchu wiaduktu nad koleją na DK19 w Babicy. W tym roku zostanie zakończona większość prac zasadniczych na obiektach mostowych, przepustach oraz murze oporowym M1. Planujemy, że do ruchu oddane zostaną obiekty: WD3 w Mogielnicy i WD8 w Lutoryżu – zapowiada rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. drogowcy.

W ocenie drogowców, w tym roku na estakadzie ES5 zakończone zostaną prace związane z wykonaniem ustrojów nośnych i rozpoczną się prace wykończeniowe. Na estakadzie ES9 kontynuowane będą roboty związane z wykonaniem podpór oraz rozpocznie się wykonywanie ustrojów nośnych. Na estakadach ES1, ES7, ES10 i ES11 w Babicy oraz na przejeździe gospodarczym PG12 prowadzone będą prace związane z wykonaniem wyposażenia.

Zaawansowanie robót drogowych to 40 procent a mostowych 66 procent.

Prace na S19 Rzeszów - Babica - stan na kwiecień 2024 r.

Prace na S19 Rzeeszów - Babica - stan na kwiecień 2024 r.

Budowa s19 Rzeszów - Babica

Budowa odc. S19 Rzeszów - Babica to już 66 procent

Zdjęcia: GDDKIA

S19 Babica – Jawornik

Zima na budowie odcinka drogi S19 Babica – Jawornik w przeważającej ilości upłynęła pod znakiem przygotowania terenu inwestycji do wykonywania robót zasadniczych. Oprócz budowy dojazdów i dróg technologicznych, wykonawca, na ile pozwalała pogoda w trudnych warunkach terenowych, zakończył prace związane z wycinką drzew oraz rozbiórką budynków. Na części obiektów inżynierskich wystartowały roboty palowe związane z posadowieniem fundamentów tak, aby na wiosnę z pełną mocą ruszyć z robotami żelbetowymi podpór. Na niektórych obiektach zabetonowano pierwsze fundamenty. Sumarycznie roboty mostowe zamykają się na poziomie zaawansowania ok. 4 procent. Branża drogowa to pierwsze wykopy i początki nasypów. Zaawansowanie robót to ok. 3 procent.

W tym roku prace na S19 Babica – Jawornik prowadzone będą we wszystkich branżach. Wykonawca planuje roboty w zakresie budowy podpór estakad. Kontynuowanie prac związanych z wykopami zaowocuje wznoszeniem kolejnych warstw nasypów umożliwiając jednocześnie otwieranie frontów dla budowy poszczególnych wiaduktów.

W ciągu S19 Babica – Jawornik powstaje najwyższa estakada w Polsce

W ciągu S19 Babica – Jawornik powstaje najwyższa estakada w Polsce

Budowa S19 Babica – Jawornik

Zdjecia: GDDKIA

 

S19 Krosno – Miejsce Piastowe

W okresie zimowym roboty drogowe prowadzone były w ograniczonym zakresie. Wykonywano nasypy, wykopy oraz odhumusowanie terenu. Wykonawca zamontował repery do monitorowania osiadań nasypów oraz rozpoczął wykonywanie nasypu konsolidacyjnego. Większa mobilizacja była w branży mostowej, na co pozwala technologia. Trwały prace żelbetowe w zakresie podpór oraz ustrojów nośnych (wykonano betonowania ustrojów nośnych obiektów). Zamontowano też przepusty z rur stalowych oraz przepusty skrzynkowe z prefabrykatów żelbetowych. Prowadzone były również roboty w branży energetycznej i teletechnicznej. Przebudowywano kolizje sieci gazowych i wodociągowych oraz budowano i przebudowywano kanalizację sanitarną. Wykonywano prace w zakresie kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowów melioracyjnych i cieków, a także przebudowy drenażu niezinwentaryzowanego (budowa nowych odcinków zbieraczy, przebudowa sączków).

Najbliższe miesiące to przede wszystkim kontynuacja robót ziemnych. Planowane jest wprowadzenie bypass-ów w celu umożliwienia przebudowy DK19 (węzeł Krosno) oraz DK28 (węzeł Miejsce Piastowe). W zakresie robót drogowych, położony będzie nacisk na wykonywanie warstw takich jak: warstwy mrozoochronne, podbudowa pomocnicza oraz zasadnicza. Wykonawca planuje rozpocząć również produkcję oraz układanie mieszanki mineralno – asfaltowej (MMA). W zakresie branży mostowej kontynuowane będą prace żelbetowe w zakresie obiektów mostowych oraz przepustów. Wystartują również prace związane z wykonywaniem murów z gruntów zbrojonych wraz z zasypkami inżynierskimi obiektów mostowych oraz realizację prac w zakresie kap chodnikowych itp.

W najbliższych miesiącach wykonawca planuje zakończyć prace związane z przebudową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Szczególny nacisk położony zostanie na zakończenie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej co udostępni fronty robót pod wykonywanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi.

Na koniec roku wykonawca planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie m.in. wiaduktu drogowego WD-1/15, wiaduktu drogowego WD-1/16 i wiaduktu drogowego WD-1/18.

W sezonie wiosennym rozpoczną się również prace związane z budową obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Miejsce Piastowe.

W najbliższych miesiącach będą kontynuowane też prace rozpoczęte w przerwie zimowej w zakresie przebudowy rowów melioracyjnych, cieków (przełożenie w nowe koryto rz. Przecznica oraz Iwoniczanka), drenażu niezinwentaryzowanego oraz prace w zakresie zbiorników retencyjnych.

Budowa drogi S19 Krosno - Miejsce Piastowe - stan na kwiecień 2024 r. Zdjęcia: GDDKIA

Budowa drogi S19 Krosno - Miejsce Piastowe

Budowa drogi S19 Krosno - Miejsce Piastowe

 Budowa drogi S19 Krosno - Miejsce Piastowe

S19 Miejsce Piastowe – Dukla

W okresie zimowym, korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, a także z zachowaniem reżimów technologicznych, wykonawca kontynuował prace związane przede wszystkim z budową obiektów mostowych. Przebudowywane były sieci kolidujące z trasą główną S19, prowadzono odhumusowanie terenu, wykonywanie wykopów i nasypów na trasie głównej i jezdniach dodatkowych. Przystąpiono także do prac związanych z ulepszeniem podłoża gruntowego i wbudowywaniem warstwy mrozoochronnej na jezdniach dodatkowych. Ponadto wprowadzono tymczasowe organizacje ruchu na DK19 w miejscowości Rogi w związku z budową obiektu WS-2/1 i przebudową drogi DK19 oraz na drodze powiatowej DP1956R w miejscowości Zboiska w związku z budową obiektu WS-2/5 i estakady ES-2/3.

W najbliższych miesiącach ukończone zostaną prace związane z wycinką drzew i krzewów, rozbiórką obiektów kubaturowych, przebudową kolizji oraz odhumusowaniem. Kontynuowane będą prace przy wykonywaniu wykopów, nasypów oraz ulepszaniu podłoża gruntowego i wbudowywaniem warstwy mrozoochronnej.

Jak zapowiadają drogowcy, duży nacisk zostanie położony na prace przy wykonywaniu dróg dojazdowych celem zapewnienia sprawnej komunikacji wzdłuż całej trasy S19. Wykonawca przystąpi także do przebudów dróg poprzecznych, budowy węzła Dukla, Miejsca Obsługi Podróżnych Równe oraz rozpocznie pierwsze prace związane z wykonywaniem podbudów z kruszywa i układaniem warstw bitumicznych. W branży mostowej planowana jest m.in. kontynuacja wykonywania zasypek inżynierskich dla obiektów z już wykonanymi ustrojami nośnymi oraz ścianami bocznymi. Na pozostałych obiektach kontynuowane będą prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem. Do końca tego roku przewiduje się wykonanie fundamentów, podpór i ok. 70 procent ustrojów nośnych wszystkich obiektów mostowych.

Aktualnie zaawansowanie robót budowlanych na odcinku S19 Miejsce Piastowe – Dukla wynosi 21 procent. Oto jak wygląda budowa:

Budowa s19 Miejsce Piastowe - Dukla

Budowa s19 Miejsce Piastowe - Dukla

Zdjęcia: kwiecień 2024 r., GDDKIA

 

 

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S19 Jak dojadę - Dukla